MiserArt | Upcykling
497
single,single-portfolio_page,postid-497,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Upcykling

Podstawow? podejmowan? na co dzie? przez zesp? MiserArt aktywno?ci? jest warsztat upcyclingu. Osoby bezdomne, gospodarze MiserArt, s? w wi?kszo?ci osobami do?wiadczonymi we wtrnym odzyskiwaniu surowcw ju? zu?ytych, st?d ich zaanga?owanie si? w tym aspekcie jest naturaln? sk?adow? ca?ego procesu przetworzenia. ?ycie na ulicy wymaga wypracowywania strategii radzenia sobie przy dost?pno?ci niewielkich lub ?adnych ?rodkw finansowych. Z tego powodu przetwarzaj? oni cz?sto rzeczy ju? wyrzucone, nadaj?c ?mieciom now? jako?? i u?ytkow? warto??. W procesie twrczym osoby tworz?ce t? pracowni? rozszerzaj? w?asne kompetencje, tak aby nast?pnie pracuj?c pod kierunkiem profesjonalistw z przygotowaniem plastycznym, wytwarza? przedmioty sztuki u?ytkowej.

Wytwarzane przedmioty mog? w tej sytuacji stanowi? lepiszcze interakcji spo?ecznych (za Markiem Krajewskim), intersubiektywn? p?aszczyzn? porozumienia, wok? ktrej mo?liwe jest spotkanie osb z przeciwnych skrajw spectrum wiekowego czy spo?ecznego i wzajemne ich ze sob? oswajanie. Przedmiot pe?ni rwnie? funkcj? znaku, medium, ktre przenosi istotne spo?ecznie informacje rzecz oznacza dzi?ki temu co? wi?cej, co? innego, ni? ona sama.

Wytwrstwo osb wykluczonych bezdomnych, niepe?nosprawnych, inicjowane przez r?ne grupy wsparcia, najcz??ciej zwi?zane jest z bylejako?ci?, brakiem u?ytkowej czy artystycznej warto?ci. Od tego rodzaju dzia?a? chcieliby?my odej??, poniewa? pog??biaj? one jeszcze spo?eczn? marginalizacj? i wykluczaj?ce my?lenie o wytwrcach jako biednych, ktrych nale?y nagrodzi? za to, ?e robi? cokolwiek. Proponujemy raczej stworzenie unikalnej kolekcji przedmiotw upcyklingowych, bez eksponowania bezdomno?ci, ktra jest udzia?em cz??ci zespo?u MiserArt, z profesjonalnym katalogiem i dopracowanym wykonaniem, inwestycj? w jako??, a nie ilo??. Dzi?ki takiemu podej?ciu tworzy si? w?rd wszystkich uczestnikw procesu poczucie odpowiedzialno?ci za wytwarzanie produktw, ich prezentacj? i sprzeda?. Produktem staje si? tu nie tylko przedmiot, ale rwnie? podwy?szona ?wiadomo?? twrcw.