MiserArt |
306
single,single-portfolio_page,postid-306,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

W ostatnich dniach lipca zesp? MiserArt wrci? z w?drwki Siedmiu Anio?w. To spotkanie w swoich za?o?eniach mia?o zbli?a? do siebie uczestnikw oraz spo?eczno?? lokaln? poprzez wzajemne rozwijanie talentw, stwarza? nowe perspektywy my?lenia i dzia?ania, uczy? wsp?pracy, przybli?a? nauczanie Papie?a Franciszka i pog??bia? duchowo??.

Przygotowania do tej w?drwki do Krakowa na ?wiatowe Dni M?odzie?y trwa?y niemal od roku w??cza? si? w nie rwnie? nasz zesp?. Wsp?tworzyli?my scenografi? do spektaklu obrazuj?cego siedem dni stworzenia ?wiata, byli?my w nim aktorami, szyli?my hamaki, wspierali?my logistyk? ca?ego przedsi?wzi?cia Przez dziesi?? dni, od 21 do 31 lipca, wraz z grupami artystw i dzia?aczy, z m?odzie?? zaanga?owan? we franciszka?skie i dominika?skie wsplnoty dzielili?my si? swoimi talentami. Codziennie wieczorem odby? si? pokaz etiudy teatralnej obrazuj?cej kolejny dzie? biblijnego stworzenia. Modlili?my si? wsplnie, otwieraj?c si? te? na grupy, ktre sytuuj? si? gdzie? na marginesie Ko?cio?a w?drwka by?a miejscem dialogu pomi?dzy wierz?cymi a lud?mi, ktrzy nie chc?, aby ich nawracano, ale dla ktrych pytanie o Boga nie jest oboj?tne.

Mieli?my te? okazj? spotka? si? na B?oniach z Papie?em Franciszkiem. Jego s?owa dodaj? energii do dzia?ania, ucz? ?e jedynie ?ycie pasj? i marzeniami ma sens oczy otwarte na potrzeby drugiego, gotowo?? do tego, by dawa? co? z siebie. Na spotkaniu na B?oniach mwi? do nas tak: Serce mi?osierne ma bowiem odwag?, by porzuci? wygod?; serce mi?osierne potrafi wychodzi? na spotkanie innych, potrafi obj?? wszystkich. Serce mi?osierne potrafi by? schronieniem dla tych, ktrzy nigdy nie mieli domu albo go stracili, potrafi stworzy? atmosfer? domu i rodziny dla tych, ktrzy musieli emigrowa?, jest zdolne do czu?o?ci i wsp?czucia. Serce mi?osierne potrafi dzieli? swj chleb z g?odnym, serce mi?osierne otwiera si?, aby przyjmowa? uchod?cw oraz imigrantw. Powiedzie? mi?osierdzie wraz z wami, to powiedzie?: szansa, to powiedzie? przysz?o??, powiedzie? zaanga?owanie, powiedzie? zaufanie, powiedzie? otwarto??, go?cinno??, wsp?czucie, powiedzie? marzenia. Czy jeste?cie zdolni do marze?? ()

Ka?da osoba uczestnicz?ca w spotkaniu Siedmiu Anio?w by?a sprawc? i twrc? wydarzenia, w ktrym wzi??a udzia? w tym projekcie na rwni wa?ne s? zaproszone wsplnoty, mieszka?cy Krakowa, odbiorcy spektaklu. Do udzia?u w spotkaniu zaproszonych by?o wiele grup stowarzyszenia i o?rodki twrcze, wsplnoty i organizacje, aktywi?ci i arty?ci.

W przysz?ym roku ze wsplnot? Siedmiu Anio?w b?dziemy w?drowa? po Kaszubach. Spektakl teatralny b?dziemy prawdopodobnie tworzy? na spotkaniach przygotowawczych w Jarocinie.